du hý tận dụng SEA Games 31 để hút khách Cobemuadong

SEA Games 31 là c? h?i ph?i ch?ng ?? du l?ch Vi?t Nam PR, gi?i thi?u ?i?m t?i, s?n ph?m du l?ch t?i th? ph?n khách ?ông Nam Á.?ây là san s? c?a Phó T?ng c?c tr??ng T?ng c?c du hý Hà V?n Siêu trong bu?i l? khai tr??ng tr?ng tâm báo chí dùng cho ??i h?i th? thao SEA Games 31, ngày 9/5.Ông Siêu Phân tích SEA Games tr? l?i sau g?n 20

read more